Ana Tüzük

KARADENİZ UN SANAYACİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

            Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: Karadeniz Un Sanayicileri Derneği’dir.

Derneğin merkezi Samsun’dur.   Şubesi açılmayacaktır.

 

            Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek Türk Halkının, dolayısıyla bölgede yaşayanların en fazla tüketilen hububat mamüllerinin ana maddesi Un ve irmik üreten kuruluşlar ve bunların mensuplarına mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, üretim, kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak, kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak ve mensupları arasında yakın bir dayanışma sağlamak amacı ile kurulmuştur.

           

MADDE 3- Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek amacını geliştirmek üzere aşağıda belirtilen konularda çalışmalarda bulunur.

 1. Fabrika ve işletmelerin başlıca sorunlarını, ihtiyaçlarını tespit etmek, bunların çözümünü sağlamak
 2. Derneğe üye fabrika ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu ham madde ve yardımcı malların tahsisini, dağıtımını yapan ve özel kuruluşlar nezrinde Toprak Mahsülleri Ofisi tarafından satılan buğdayların faturada belirtilen yabancı madde miktarının gerçeği yansıtmadığı hallerde ticaret borsaları kanalıyla tespit ettirerek üyelerin hak ve menfaatlerini korumak.
 3. Fabrika ve işletmelerin müşterek ihtiyaç ve malzemelerini temin, tevzii ve standartlaşma için gerekli şekil ve formülleri aramak ve uygulamak.
 4. Aynı amaçlı kurulan federasyonlara üye olmak.
 5. Un, irmik standartları ile bunlarla ilgili mevzuatın günün koşullarına uygunluğunu takip etmek, gerektiğinde değiştirilmesi için ilgililer nezrinde teşebbüse geçirerek yeni standart ve mevzuatın hazırlanarak uygulamaya konulmasını sağlamak.
 6. Un, irmik ile bunların ham, yardımcı ve katkı maddeleri üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmaktır. Bu konuda faaliyet göstererek Üniversite ve Araştırma Enstitüleri ile diğer müessese ve kuruluşların çalışmalarından yararlanmak.
 7. Dernek üyeleri ile her kademe çalışan personeli aydınlatmak ve mesleki konularda eğitmek amacıyla Dernekler Kanunu çerçevesinde ve amaç konusu dahilinde iştişare, toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak. Kitap, dergi, radyo, televizyon gibi vasıtalardan yararlanmak mesleki konularda yayınlar yapmak.
 8. Mesleki konularda bilir kişi olarak gerekli yardımları yapmak ve yaptırmak.
 9. Her türlü buğday mamüllerinin, katkı ve yabancı maddeleri üzerinde analiz ve araştırmalar yapacak laboratuar kurmak, bu konularda fabrika ve iletmelere yardımcı olmak, üye kaydedilen illerin ticaret borsalarında hububat ve mamüllerinin analizlerini yapacak labotatuarların kurulması için alet, ekipman tedarikiyle personel temini ve eğitiminde yardımcı olmak.
 10. Üye fabrika ve işletme temsilcilerinin istedikleri taktirde aralarında çıkan anlaşmazlıklarda hakem rolünü yüklenmek.
 11. Buğday sanayi sektörü ile ilgili her türlü incelemeler yapmak, istatistiler,ni hazırlamak, bunları ilgililere ve üyelere ulaştırmak.
 12. Her çeşit ve tip un fiyatlarını takip etmek, gerektiğinde bölgesel un fiyatlarını saptayarak ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.
 13. Buğday sanayisinin sorunlarının çözümlenmesi için gerektiğinde dış Ülkerlere eleman göndermek, diğer ülkelerin buğday sanayi ile ilgili dernek veya birliklerine üye olmak ve onlarla iş birliği yapmak.
 14. Derneğe taşınır taşınmaz mal almak, inşa etmek, satmak ve tevhit etmek.
 15. Dernek üyelerinin genel ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak.

 

            Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

            Üye Olmak Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde4- Derneğe Üye Olabilmek İçin ,
a­) Un Sanayi kolu ile iştigal etmek.

b) Un, tarım ticareti ile iştigal etmek.

c)Medeni hakları kullanma hakkına haiz olmak.

d) 18 yaşını bitirmiş ve okur yazar olmak.

e) Derneğe üye olacak kimsenin ham maddesi tahıllara dayalı üretim yapan kişilerle kuruluş veya işletmelerin sahibi veya sahibi tarafından yetkilendirilmiş olmaları şarttır.

f) Üyelik hakları       : Derneğin üyeleri ve mensup bulundukları fabrika veya işletmeler eşit haklara sahiptirler.

g) Derneğe dahil her üye dernekte bulunduğu müddetçe ödemiş olduğu aidatlar yaptığı teberrulardan dernekten hiçbir mukabelede bulunmamak şartı ile dilediği zaman dernekten çıkabilir. Derneğin tüzük ve yönetmeliklerine Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket edenler Yönetim Kurulunun kararı ile dernekten çıkarılır.

h) Ayrıca Dernek Ana Tüzüğüne uymanın ve Genel Kurul kararları ile tespit edilen derneğe karşı maddi sorumlulukların yerine getirilmemesi üyelikten çıkarılma için geçerli sebep olduğu sayılacaktır.

 

            Üyelikten Çıkma

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış  işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

            Üyelikten Çıkarılma

Madde6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-      Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

            Dernek Organları

Madde7- Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

1-      Genel Kurul

2-      Yönetim Kurulu

3-      Denetim Kurulu

            Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde8- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-      Bu Tüzükle belli edilen zamanda olağan,

2-      Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek

üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.

       Olağan genel kurul 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

       Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

       Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

            Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde9- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

       Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

       Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde10- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-      Dernek organlarının seçilmesi,

2-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

6-      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyerek aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-      Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-      Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-      Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-  Derneğin vakıf kurması

11-  Derneğin fesih edilmesi

12-  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

13-  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

      Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

      Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş  olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

            Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde11- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

      Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

       Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

       Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

 

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-      Derneği temsil etmek veya bu hususta,

2-      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik acıkmasını sağlamak,

6-      Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-      Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-      Bütçenin uygulanmasını sağlamak

9-      Derneğe üye alınmasını veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-  Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-  Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeye aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.

            Derneğin Gelir Kaynakları

      Madde13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-      Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı alınmaz. Üyelerin ödeyecekleri aylık aidat 41,66 TL’dir. Senelik aidat toplamı 500 TL’dir. Üyelerden senelik aidat girişte alınır. Bu miktarı arttırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir.

2-      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-      Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-      Diğer gelirler.

 

            Kayıt Usulü

      Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

            Tutulacak defterler

      Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)      İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;

 

1-      Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sayısıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-      Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-      Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve Giden Evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-      Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-      İşletme Hesabı Defteri:  Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-      Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

b)      Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

1-      ‘a’ bendinin 1,2,3 ve 6ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-      Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

           

            Defterlerin Tasdiki

      Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce il dernek müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

 

 

 

            Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

      İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernek Yönetmeliği Ek-16’ da belirtilen) ‘işletme hesabı tablosu’ düzenlenir. Bilanço hesabına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

            Alındı Belgeleri

      Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak ‘Alındı Belgeleri’ (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’ de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

      Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

            Yetki Belgesi

      Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernek Yönetmeliği Ek-19’ da) örneği bulunan) ‘Yetki Belgesi’ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimlerine bildirilir.

      Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernek birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

      Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

            Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

      Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

            Derneğin İç Denetimi

      Madde14- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

      Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

            Derneğin Borçlanma Usulleri

      Madde14- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyat duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

           

 

            Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde15- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

      Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

            Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde16- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

      Genel kurul fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararının oylaması açık olarak yapılır.

 

            Tasfiye İşlemleri

      Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ‘ Tasfiye Halinde Karadeniz Un Sanayicileri Derneği’ ibaresi kullanılır.

      Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

      Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

      Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

      Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

 

           

 

 

 

 

            Hüküm Eksikliği

      Madde17- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernek Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Derneğin Kurucu Üyeleri:

 

 Ferruh KÖKNEL

 

A. Nevzat Arapoğlu

 

Mustafa Hikmet KAZANCI

 

Özcan GÜR

 

Nevzat DEMİRER

 

Mehmet KELEŞ

 

Fahrettin ULUSOY